poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 13 grudnia 2019
Obroty w listopadzie na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 163,44 mln zł, czyli o 54,03 mln zł mniej niż 12-miesięczna średnia. Były również o 41,7 proc. mniejsze niż w październiku i o 3,9 proc. mniejsze niż w listopadzie 2018 r.

W listopadzie Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji spadła o 1 p.b. Cztery sektory zaliczyły spadek mediany rentowności: Getin Noble Bank (- 70 p.b.), Usługi Finansowe (-68 p.b.), Chemia (-12 p.b.) i Inne Usługi (-2 p.b.). Z kolei 12 sektorów zwiększyło swoją rentowność. Największe wzrosty (powyżej 10 p.b.) miały miejsce w sektorach: Medycyna (+91 p.b.), Przemysł (+27 p.b.), Pożyczki (+19 p.b.), Fundusz (+15 p.b.) i Deweloperzy Komercyjni (+15 p.b.). Ogółem 110 serii zanotowało wzrost ceny (średnio o 1,43 proc. m/m), a 89 spadło (średnio o 0,71 proc.). W październiku 138 serii wzrosło (średnio o 3,45 proc.), a jedynie 73 spadło (średnio o 1,13 proc.). Na rynku notowanych było 326 serii obligacji korporacyjnych, netto o 1 serię więcej niż w ubiegłym miesiącu.

Wzrost rentowności w sektorze Medycyna jest napędzany spadkiem ceny obligacji serii MED0420. Papiery te wyemitowane przez Meyra Group zapadają już w kwietniu 2020 roku. Ich kurs na koniec listopada wyniósł 98,0 proc. nominału, co oznacza spadek o 1,5 proc. m/m. Spowodowało to wzrost ZDM z 5,5 proc. w październiku do aż 10,1 proc. w listopadzie. Pozostałe serie w sektorze nie zaliczyły aż takich wzrostów ZDM. Seria BGD0920 wyemitowana przez Biogened straciła 0,8 proc. wartości, co skutkowało wzrostem ZDM z 4,4 proc. do 5,5 proc., z kolei na obligacjach PGF1120 odnotowano spadek ceny o 1 proc. i wzrost ZDM z 2,3 proc. do 3,4 proc. Warto wspomnieć, że obligacje American Heart of Poland serii AHP0622 zostały w znacznej większości wykupione przez emitenta – obecnie w obrocie znajduje się jedynie 0,8 mln zł (66,0 mln na koniec października).

Duże wzrosty ZDM w Przemyśle związane są z wprowadzeniem do obrotu nowej serii obligacji – FSG0622 przez Fasing. Nowe papiery oferują (poza obligacjami ZM H. Kania) najwyższy ZDM w sektorze Przemysłu – aż 3,5 proc. W listopadzie nie zawarto na tej serii ani jednej transakcji. Bez uwzględnienia najnowszej serii, mediana ZDM spadłaby o 8 p.b., głównie z powodu wzrostu ceny serii FMF0120 (ZDM -1,5 proc. vs 2,0 proc. w październiku).

Największy spadek rentowności odnotowano na obligacjach Getin Noble Banku. Kurs większości z wyemitowanych przez ten bank serii rósł, a jedynie 2 serie straciły więcej niż 1 proc. Na 10 największych wzrostów kursu, aż 7 to właśnie obligacje GNB, w tym aż 2 serie: GNB0523 i GNB0820 zyskały ponad 5 proc. (odpowiednio 8,0 proc. i 6,7 proc.). Obydwie te serie w ciągu ostatnich trzech miesięcy zyskały ponad 20 proc. W listopadzie pojawiły się trzy ważne informacje dotyczące GNB. Pierwsza z nich, to wszczęcie postępowania przez UOKIK w sprawie zmiany przez bank istotnych warunków umów o kredyt hipoteczny Urząd zaznaczył również, że jego działania mogą się zakończyć nałożeniem kary finansowej do 10 proc. obrotu banku. Drugą z informacji jest podwyższenie buforu na ryzyko kredytów walutowych z 1,29 do 1,32 pkt proc. Aktualnie obowiązujący łączny współczynnik kapitałowy wynosi 14,82 proc. Zgodnie z przekazanym raportem za Q3 łączny współczynnik kapitałowy GNB wynosi 10,4 proc. Trzecia informacja dotyczy szacunkowego wpływu związku z tzw. „małym TSUE”. GNB oczekuje straty z działalności odsetkowej równej ok. 4 mln zł miesięcznie.

Spadek rentowności w sektorze Usług Finansowych był spowodowany dwoma czynnikami: 1) wykupienie ostatniej z notowanych serii przez MW Trade (seria MWT0921 z ZDM równym 4,7 proc.), 2) znaczny wzrost kursu serii EUC0420 (spadek ZDM z ponad 200 proc. na 100 proc.).

Przechodząc do największych zmian notowań na pojedynczych seriach, to najwyższy wzrost kursu osiągnęły wspomniane papiery EUC0420. Obligacje wyemitowane przez Europejskie Centrum Odszkodowań, które zapadają już za 4 miesiące, zyskały aż 42,0 proc. w porównaniu z końcem października. W ostatni wtorek listopada spółka przekazała raport za 3 kwartał.

EUC wygenerowała r/r wyższy zysk (2,5 mln zł vs 1,9 mln zł), jednak nie wpłynęło to w sposób istotny na stan posiadanej przez spółkę gotówki (a dokładniej nastąpił jej spadek o 340 tys. zł q/q). Zarząd także nie powiedział nic więcej o postępie rozmów z obligatariuszami i bankami o spłacie zapadających w kwietniu obligacji. W dzień po raporcie kurs tej serii najpierw wzrósł z 73,9 do 75 proc. nominały, żeby zamknąć się na poziomie 71 proc. przy wolumenie 152 sztuk papierów. Jak widać reakcje inwestorów były raczej niejednoznaczne. Obecnie papiery te są notowane po 51 proc. nominału, po transakcjach z 2 grudnia o wolumenie 3 szt.

Aż 11,6 proc. zyskały papiery Vivid Games. O tych papierach pisaliśmy już w ubiegłym miesiącu. Jednym z ważniejszych wydarzeń miało być zgromadzenie obligatariuszy zwołane na dzień 15 listopada. Prezes spółki chciał na nim omówić możliwe sposoby spłaty obligacji i zaproponować m.in. konwersję części papierów dłużnych na akcje lub wcześniejszy wykup połączony z emisją nowych papierów. Niestety do zgromadzenia nie doszło z powodu braku zebrania kworum. W listopadzie spółka poinformowała także o przekroczeniu liczby 10 mln pobrań gier z serii gier „Gravity Rider” oraz zawarciu umowy wydawniczej z Nikolą Sachokiem, w ramach której Vivid wyda na platformach iOS i Androd grę „Pets Hotel”. Powyższe informacje wzbudziły w inwestorach nadzieje i seria VVD0520 po spadku o 4,2 proc. w ubiegłym miesiącu, zyskała 11,6 proc. w listopadzie.

Z kolei największy spadek kursu zanotowała seria KRI0322 wyemitowana przez Kredyt Inkaso. Jej kurs spadł o 7,7 proc. do poziomów 84,0 proc. nominału. Jest to obecnie najtańsza seria tego emitenta. Duży spadek zaliczyła też seria KRI0423, która od października jest notowana na Catalyst. Spadek jej kursu prawdopodobnie związany jest ze swoistą korektą rynku do wartości pozostałych serii, które są notowane z dyskontem. W listopadzie spółka ogłosiła, że planuje przeprowadzić emisję obligacji serii G1 o łącznej wartości nominalnej 40 mln zł. Środki z niej mają zostać przeznaczone na refinansowanie obecnego zadłużenia oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy. W przypadku dojścia tej emisji do skutku i wprowadzenia jej na Catalyst, byłaby to druga największa emisja na rynku tego emitenta.

Duży spadek zanotowały też obligacje YOL0721 – o 5,8 proc. do poziomów 95,6 proc. nominału. W listopadzie spółka przekazała raport za 3 kwartał, z którego wynika m.in. dalsze pogorszenie wskaźników płynności i zadłużenia, a uwagę zwracają także rosnące koszty finansowania.

Obroty

Obroty w listopadzie na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 163,44 milionów zł, czyli o 54,03 miliony zł mniej niż 12-miesięczna średnia. Były również o 41,7 proc. mniejsze niż w październiku i o 3,9 proc. mniejsze niż w listopadzie 2018. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 7,02 mln zł. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 126,79 milionów zł i odpowiadały za 77,6 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach były o 23 miliony niższe. W listopadzie najwięcej handlowano na obligacjach KGHM. Łączny obrót wyniósł 16,3 mln zł, z czego seria KGH0629 wygenerowała 14,5 mln zł i jednocześnie, już drugi miesiąc z rzędu, jest najchętniej handlowaną przez inwestorów serią obligacji. Dużą popularnością cieszyły się także obligacje PKN Orlen. Obrót na wszystkich seriach wyniósł 14,6 mln zł, z czego największy na serii PK10622 (4,4 mln zł). Duże zainteresowanie było także na obligacjach PEKAO – 10,2 mln zł. Ponad połowa tego obrotu przypada na serię PEO1027.

Z pojedynczych serii warto zwrócić uwagę na PZU0727, które w ostatnich dwóch miesiącach generuje mniejszy obrót niż w pozostałej części roku. Warto przypomnieć, że na tej serii, z racji nominału (100 tys. zł) transakcje zawierają głównie inwestorzy instytucjonalni, którzy w ostatnim czasie prawdopodobnie zajmowali się nowymi obligacjami KGHM. Zaskakująco wysokie miejsce zajmuje seria PHN0623 wyemitowana przez Polski Holding Nieruchomości. Pierwsza emisja tego emitenta od pierwszego dnia notowań cieszy się podobnym zainteresowaniem i generuje średnio ponad 4 mln zł obrotu.

Zapadalność

W grudniu przypada termin zapadalności aż 7 serii obligacji. Z rynku znikną papiery warte łącznie 414,2 mln zł. Co ciekawe, pod koniec października aż 5 serii było notowanych z dyskontem. Były to 3 serie Polnordu (PND1219, PN11219 i PN21219), seria MCI Capital (MCI1219) i Getin Noble Banku (GNB1219). Lekko powyżej nominału były z kolei notowane obligacje ING Banku Śląskiego (ING1219) i Kancelarii Medius (KME1219).

Dodatkowo w grudniu przypadał pierwotny termin wykupu obligacji Griffin Real Estate serii GFN0320, jednak spółka na Zgromadzeniu Obligatariuszy, które odbyło się 12 grudnia, zmieniła termin wykupu na 30 marca 2020 r.

Dzień po Zgromadzeniu Obligatariuszy Giffin Real Estate przypada termin wykupu obligacji Statima serii STA1219 o wartości nominalnej 2 mln zł. Spółka w tym roku nie wykupiła już obligacji serii A (z 28.01.2019), B (12.04.2019), C i D (obydwie 01.10.2019). Spółka 29 listopada przekazała raport za 3Q, w którym zaraportowała 449,5 tys. zł zysku netto (936,7 tys. zł przed rokiem), a posiadana gotówka na rachunkach wzrosła kwartalnie do poziomu 62,2 tys. zł. Dodatkowo na NWZA podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 1 mln zł poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. NWZA zostanie kontynuowane w dniu 13 grudnia 2019. Wszystko wskazuje na to, że również ta seria nie zostanie terminowo wykupiona przez emitenta.

Nowe emisje

W listopadzie w rejestrze KDPW zarejestrowano łącznie 48 serii obligacji o wartości 1 409,6 mln zł.

Największa zarejestrowana emisja została przeprowadzona przez PKO Bank Hipoteczny. Jej wartość wyniosła 727,0 mln zł. Pozostałe duże emisje z rejestru KDPW zostały przeprowadzone przez firmy leasingowe i faktoringowe – łącznie zarejestrowały 450,0 mln zł obligacji.

Debiuty

W listopadzie na Catalyst wprowadzono 6 serii obligacji. Łączna wartość wszystkich serii, to 2 345 mln zł.

Największa emisja z wprowadzonych należy do BGK – 1 850 mln zł. Jej kupon wynosi WIBOR 6M + 0,4 pkt proc.

Drugą największą emisję wprowadziła na rynek spółka Globe Trade Centre. GTC1123 to jedyna obecnie notowana seria tego emitenta. Wartość całej emisji, to 220 mln zł, a kupon wynosi WIBOR 6M + 4,15 pkt proc. Dodatkowo obligacje podlegają częściowemu wykupowi w terminach: 4.11.2022 (333,33 zł), 4.05.2023 (333,33 zł) i 4.11.2023 (333,34 zł).

Na Catalyst pojawiło się także 170 mln zł obligacji Dino Polska. Spółka wprowadziła już drugą serię obligacji na rynek. Za najnowszą, DNP0622 spółka wypłaca dokładnie taki sam kupon – WIBOR 3M + 1,30 pkt proc.

Serię o dużo mniejszej wartości wprowadziły jeszcze spółki Arche (ACH1122), Fasing (FSG0622) i PCC Rokita (PCR1026). Pierwsza z nich wprowadziła 50 mln zł obligacji na Catalyst, za które wypłaca WIBOR 3M + 4,50 pkt proc. Seria ta jest zabezpieczona na hipotece umownej. Fasing wprowadziło do obrotu 40 mln zł, za które płaci WIBOR 6M + 3,50 pkt proc. Ta seria także jest zabezpieczona, m.in. na hipotece umownej, zastawach rejestrowych i oświadczeniu o poddaniu się egzekucji. Największa chemiczna spółka notowana na GPW (PCC Rokita) wprowadziła na Catalyst swoją 13 serię obligacji. Spółka pierwszy raz zmieniła kupon obligacji. Nadal jest stałe ale z 5,0 proc. urosło do 5,5 proc.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje