piątek, 14 sierpnia 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (kwiecień 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 13 maja 2020
Obroty w kwietniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 211,61 mln zł, czyli o 6,95 mln zł mniej od 12-miesięcznej średniej. Były również o 19,5 proc. mniejsze niż w marcu i o 11,7 proc. wyższe od kwietnia ubiegłego roku.

W kwietniu obligacje korporacyjne zachowały się podobnie jak główne akcyjne indeksy giełdowe i odrobiły część marcowych spadków. Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji spadła o 25 p.b., a bez uwzględnienia obligacji BGK spadła o 80 p.b. Średni ZDM bez obligacji BGK ważony emisją wyniósł 3,84 proc. Jak widać rynek jest więc w połowie drogi do poziomów rentowności sprzed realnego wpływu pandemii na Catalyst (poziomy ok. 2,7-2,9 proc.).

Z 17 analizowanych kategorii obligacji, aż 12 z nich odnotowało spadek ZDM. Największe odnotowały obligacje z segmentu Wierzytelności (-775 p.b.), Fundusz (-439 p.b.), Budownictwo (-376 p.b.), IT (-285 p.b.), Deweloperzy Komercyjni (-168 p.b.), Chemia (-107 p.b.) i Medycyna (-80 p.b.). Wzrost rentowności odnotowały obligacje z sektorów Retail (+80 p.b.), Usługi Finansowe (+51 p.b.), Pożyczki (+25 p.b.) i Inne Usługi (+14 p.b.). Ceny wzrosły dla 153 serii obligacji (średnio o +4,96 proc.), a spadły dla 59 (średnio o -4,59 proc.). Ceny dla 78 serii nie uległy zmianie.

W kwietniu największy wzrost cen odnotowała jedyna seria obligacji wyemitowana przez Idea Bank – IDA0820. Jej kurs wzrósł o 20,8 proc. do poziomu 96. W ostatnim miesiącu z banku nie wypłynęło wiele informacji, do najważniejszych można zaliczyć ustalenie składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2020 roku w wysokości 7,9 mln zł (w 2019 ok. 22,1 mln zł) oraz utrzymanie ratingu CC z perspektywą negatywną przez EuroRating. Za wzrostem kursu stoi więc wiara w spłatę obligacji o wartości 30 mln zł, których termin zapadalności przypada już za trzy miesiące.

Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują głównie obligacje spółek z sektora Wierzytelności. Największe wzrosty widać było na obligacjach Kruka, Best i PragmaGO (dawna Pragma Faktoring).

Z obligacji lidera rynku wierzytelności najwięcej zyskały serie KRU1121 (+19,4 proc.), KRU0325 (+17,9 proc.) i KR10621 (+14 proc.). Ubiegły miesiąc był dla Kruka kolejnym, w którym przekazał sporo istotnych informacji. Już 2 kwietnia ogłosił rozpoczęcie skupu obligacji własnych w celu umorzenia. Łączna wartość skupu nie przekroczy 25 mln zł (ok. 2 proc. notowanych emisji). Oprócz tego emitent poinformował o wstępnych wynikach za I kw. 2020 r. (raport będzie opublikowany 28 maja), w którym informuje o mniejszych inwestycjach (57 mln zł vs 178 mln zł) i wzroście spłat (477 mln zł vs 426 mln zł). Jednocześnie przekazał, że odnotował niższe od oczekiwanych spłaty w Hiszpanii i we Włoszech, a w ostatnich dniach marca i na początku kwietnia również w Rumunii i Polsce. Może to spowodować negatywną aktualizację wyceny pakietów wierzytelności. Dodatkowo obecna sytuacja może mieć negatywny wpływ na wyniki spółek pożyczkowych (Wonga i Novum) z racji ograniczenia maksymalnego limitu kosztów pozaodsetkowych oraz potencjalnego wzrostu szkodowości udzielanych pożyczek. W drugiej połowie kwietnia Kruk zdecydował też o ustaleniu VII programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 700 mln zł, w ramach których spółka może emitować publiczne obligacje. Jak wspomniał prezes spółki, ten program ma przygotować grupę na powrót do aktywności inwestycyjnej po ustabilizowaniu się sytuacji z pandemią.

Obligacje wyemitowane przez Best także zyskały, w tym BST0622 (+18,3 proc.), BST0922 (+17,2 proc.), BST0921 (+16,9 proc.) i BST0821 (+15,8 proc.) zyskały najwięcej. Duża część tych wzrostów dotyczyła dnia ogłoszenia skupu obligacji własnych (serie notowane po ok. 80 proc nominału zyskały ok. 7 proc. w ciągu dnia). Limit wartości transakcji w ramach skupu nie przekroczy 5 mln zł (ok. 1,5 proc. obligacji). Best także kolejny raz przełożył publikację sprawozdania za 2019 rok. Pierwotny termin wypadał na 31 marca, a obecnie przypada 25 maja 2020 r. Jednocześnie przesunięta została publikacja raportu za I kw. na 19 czerwca (z 15 maja). Zarząd także poinformował o aktualizacji wartości portfeli wierzytelności na koniec IV kw. 2019 r., co zmniejszy skonsolidowany wynik netto Grupy o 42 mln zł (po III kw. zysk netto wyniósł 78,5 mln zł). Best przekazał jeszcze wstępne dane o portfelach wierzytelności za I kw. 2020 r. Inwestycje w tym okresie wyniosły 1,5 mln zł (vs brak inwestycji w I kw. 2019 r.), a spłaty należne Grupie Kapitałowej 77,8 mln zł (vs 58,4 mln zł przed rokiem).

Obligacje PRF0322 wyemitowane przez PragmaGO (wcześniej Pragma Faktoring) także odrobiły część strat z marca. W kwietniu ich kurs wzrósł o 16,3 proc. Duży wzrost odnotowano dzień po przekazaniu informacji o wartości nominalnej zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji wraz z wpływami na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym.

Spoza sektora Wierzytelności duży wzrost osiągnęły także obligacje Archicom. W kwietniu deweloper przekazał raport roczny za 2019, w którym ostatecznie zaraportował 97,8 mln zł zysku netto (+74,6 proc. rdr). Oprócz tego przekazał dane sprzedażowe za I kw., w którym sprzedał 293 lokale (406 przed rokiem) i przekazał 502 (157 przed rokiem). Dodatkowo emitent informował o zawarciu umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na podmiot zewnętrzny, za co otrzyma 8,8 mln zł netto, rozwiązanie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowej oraz o rekomendacji zarządu dotyczącej zawieszenia polityki dywidendowej w zakresie wypłaty dywidendy za 2019 r.

Mimo generalnego spadku rentowności obligacji z sektora wierzytelności, rentowność niektórych z nich dalej wzrosła. Jedną ze spółek, których obligacje znacznie się przeceniły jest Kancelaria Medius. Jej sytuacja jest bardzo słaba i nie uległa żadnej poprawie. W kwietniu pojawiały się jedynie kolejne informacje o braku częściowej amortyzacji poszczególnych serii. Z początkiem maja spółka otrzymała żądanie wykupu łącznie 10,8 mln euro obligacji. Na koniec kwietnia kurs serii KME0720 i KME0321 stracił odpowiednio 45,7 proc. i 22 proc.

Spadki kontynuowały także obligacje Kredyt Inkaso: KRI0423 (-15,2 proc.), KRI0322 (-10,3 proc.) i KRI1221 (-8 proc.). Emitent ten nie ma takich problemów jak wspomniana Kancelaria Medius, ale strata netto, mało gotówki i duże zadłużenie wydają się być dla części inwestorów uzasadnieniem dla sprzedaży jego papierów.

Duże spadki odnotowały także obligacje Getin Noble Banku. Emitent w kwietniu pokazał 591,5 mln zł straty w 2019 (wobec 460 rdr), a agencje ratingowe poobniżały wydane ratingi. Dodatkowo na wyniki banku będzie mieć składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji (45,34 mln zł) oraz obniżki stóp procentowych (ok. 90-130 mln zł). Na te informacje obligacje GNB straciły, z czego najwięcej serie: GNB0824 (-12,5 proc.), GNB0524 (-9,8 proc.), GNB0823 (-9 proc.) i GNB1123 (-8,2 proc.).

Pozostałe serie nie straciły więcej niż 10 proc. wartości.

Obroty

Obroty w kwietniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 211,61 mln zł, czyli o 6,95 mln zł mniej od 12-miesięcznej średniej. Były również o 19,5 proc. mniejsze niż w marcu i o 11,7 proc. wyższe od kwietnia ubiegłego roku. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 8,26 mln zł. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 127,4 mln zł i odpowiadały za 60,2 proc. obrotu na Catalyst. W marcu obroty na obligacjach korporacyjnych wyniosły 187,63 mln zł i odpowiadały za 71,4 proc. obrotu.

Jak widać po wzmożonych obrotach w marcu, kwiecień przyniósł ich ponowny spadek. Można zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie koronawirus, to kwiecień byłby szóstym miesiącem z rzędu obrotów niższych niż 12-miesięczna średnia. Pokazuje to wyjątkową słabość rynku Catalyst, który nawet w okresie zakładania rekordowej liczby rachunków inwestycyjnych i bliskiemu zera oprocentowaniu lokat, nie przyciąga uwagi inwestorów.

Przechodząc do obrotów na pojedynczych seriach, to po okresie mniejszych obrotów na początku roku, już drugi miesiąc z rzędu liderem obrotów została seria PZU0727. Wygenerowano na niej 13,6 mln zł obrotu, co jest jednak istotnym spadkiem w skali miesiąca. W marcu obrót wyniósł aż 46,6 mln zł.

Znaczny wzrost obrotów odnotowano też na serii PKO0827. W kwietniu obroty wyniosły 10 mln zł wobec 4,1 mln zł w marcu.

Oprócz powyższych serii popularne wśród inwestorów były obligacje PKN Orlen: seria PKN0622 (5,9 mln zł), PKN1222 (4,6 mln zł) i PK10622 (2,6 mln zł). W kwietniu to właśnie na obligacjach tego emitenta wygenerowano najwyższy obrót, który wyniósł 16,2 mln zł. Jest to już trzeci miesiąc, gdzie liderem jest właśnie PKN Orlen (tylko w marcu wyprzedziło go PZU).

Zapadalność

Wszystkie zapadające w kwietniu obligacje zostały przez emitentów wykupione w terminie. Dodatkowo z Catalyst zniknęły obligacje BNF0322, BNF0621 i VTG0721, które zostały przedterminowo wykupione. Wartość wykupionych obligacji wynosi 543,3 mln zł.

W maju przypada termin wykupu czterech serii obligacji, z czego dwóch już minął. Łączna wartość wynosi 1295,5 mln zł.

Najwcześniej do wykupu przypadał termin obligacji Vivid Games serii VVD0520. Niestety nie zostały wykupione przez emitenta, o czym informował obligatariuszy już w połowie kwietnia. W ostatnich miesiącach zarząd planował przeprowadzić ofertę publiczną obligacji serii B, z której środki miały zostać przeznaczone na spłatę tej serii, jednak z racji pandemii spółka zrezygnowała z tej opcji. Emitent próbował też zmienić warunki emisji, w ramach których chciał rozłożyć wierzytelności wynikającej z wykupu obligacji na dwanaście równych kwartalnych rat. Jednak chęć udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgłosiło ok. 25 proc. obligatariuszy, co nie dawało kworum umożliwiającego wprowadzenie takich zmian. W związku z tym Vivid Games złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego z układem częściowym, który zakłada m.in. 1) zmianę wierzytelności z obligacji na wspomnianą kwartalną amortyzację, 2) zamknięcie linii biznesowej QUASU z możliwą sprzedażą składników majątku, 3) konwersję pożyczek udzielonych przez akcjonariuszy na akcje spółki nowej emisji (odpowiednią uchwałę spółka już podjęła).

Termin wykupu na początek maja przypadał także dla obligacji Grupy Best. Zapadające 10 maja obligacje zostały terminowo wykupione przez emitenta.

Do wykupu przypadają jeszcze dwie serie – warta 1,2 mld zł seria BGK0520 wyemitowana przez BGK oraz 35 mln zł obligacji serii JWC0520 wyemitowana przez J.W. Construction. Na koniec kwietnia kurs obligacji BGK wynosił 100,4, a JWC 97.

Nowe emisje

W marcu w rejestrze KDPW zarejestrowano 80 serii obligacji o łącznej wartości 912,1 mln zł i jedną serię o wartości 7 mln euro. To aż o 24 serie więcej niż w marcu, ale o 1647,4 mln zł mniej. Firmy leasingowe i faktoringowe zarejestrowały łącznie 115 mln zł obligacji w dwóch seriach.

Najwięcej obligacji zarejestrowała w kwietniu Telewizja Polska SA. Łączna wartość emisji dwóch serii obligacji wyniosła 250 mln zł. Dużo obligacji zarejestrowała spółka Hawkchurch Sp. z o.o. – aż 150 mln zł.

Z notowanych na GPW spółek swoje obligacje zarejestrowało Europejskie Centrum Odszkodowań SA. o wartości 23,6 mln zł (emisja rozliczająca serię EUC0420) oraz fundusz z grupy Best – Best I NS FIZ, o wartości 25 mln zł.

Warto też wspomnieć o emisji obligacji przez BGK, który na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wyemitował 7-letnie obligacje o wartości 13 mld zł i stałym kuponie równym 1,875 proc. Obligacje są gwarantowane przez skarb państwa.

Podobnie dużą emisję przeprowadził PFR, który uplasował 16,3 mld zł obligacji czteroletnich ze stałym oprocentowaniem 1,375 proc. Seria ta także jest zabezpieczona gwarancjami skarbu państwa.

Debiuty

W kwietniu na Catalyst zadebiutowały cztery nowe serie obligacji: trzy wyemitowane przez deweloperów i jedna przez BGK.

Najwcześniej na rynek wprowadzono serię BBI0123 wyemitowaną przez BBI Development. Jest to trzecia notowana obecnie seria tego emitenta. Jej wartość wynosi 12 mln zł, co sprawia że jest jednocześnie jego najmniejszą emisją. Seria ta wypłaca kupon równy WIBOR 6M + 6,25 pkt proc. W kwietniu nie zawarto na niej ani jednej transakcji. Kolejne 100 mln zł wprowadził Robyg. Kupon serii ROB1224 wynosi 2,95 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Jest to czwarta seria tego emitenta i podobnie jak na obligacjach BBI, na tej serii też nie zawarto ani jednej transakcji.

Już 21 serię wprowadziło Ghelamco Invest. Seria GHE1023 wypłaca kupon WIBOR 6M + 4,30 pkt proc., co oznacza że jest to najniższe oprocentowanie z wprowadzonych w tym roku obligacji na rynek przez tego emitenta (GHJ0623 W6 + 4,5 pkt proc.; GHC0623 W6 + 4,35 pkt proc.; GHE0623 W6 + 4,5 pkt proc.; GHI0623 W6 + 4,35 pkt proc.). Wartość emisji wynosi 50 mln zł.

Pod koniec kwietnia na rynek wprowadzono także obligacje FPC0427 wyemitowane przez BGK w celu walki z COVID-19.

Podsumowując, wartość emisji notowanych na Catalyst na koniec kwietnia zwiększyła się o 12 618,7 mln zł (bez BGK zmniejszyła się o 381,3 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje