piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 27 stycznia 2020
Obroty w grudniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 193,59 mln zł, czyli o 25,84 mln zł mniej niż 12-miesięczna średnia. Były również o 18,5 proc. większe niż w listopadzie i o 40 proc. większe niż w grudniu 2018 r.

W grudniu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 6 p.b. Dziewięć sektorów zaliczyło spadki mediany rentowności, z czego największe spadki (powyżej 10 p.b.) odnotowano w: Medycyna (-179 p.b.), Getin Noble Bank (-138 p.b.), Fundusz (-46 p.b.), Retail (-26 p.b.) i Chemia (-13 p.b.). Z kolei pięć sektorów zwiększyło swoją rentowność. Największe wzrosty (powyżej 10 p.b.) miały miejsce w sektorach: Usługi Finansowe (+192 p.b.), Inne Usługi (+68 p.b.) i Przemysł (+13 p.b.). Ogółem 125 serii zanotowało wzrost ceny (średnio o 1,47 proc. m/m), a 80 spadło (średnio o 0,63 proc.). W październiku 138 serii wzrosło (średnio o 3,45 proc.), a jedynie 73 spadło (średnio o 1,13 proc.). Na rynku notowanych było 328 serii obligacji korporacyjnych, netto o 2 serie więcej niż w ubiegłym miesiącu.

Duży wzrost rentowności w sektorze Usług Finansowych spowodowany był spadkiem cen trzech serii obligacji. Największy odnotowała seria EUC0420 wyemitowana przez Europejskie Centrum Odszkodowań. Od połowy września jej kurs charakteryzuje się dużą miesięczną zmiennością cen w przedziale 50-75. Już w poprzednich miesiącach zwracaliśmy uwagę na dość napiętą sytuację płynnościową tego emitenta i plany Zarządu co do sfinansowania wykupu tej serii (część wykupiona, część rolowana). Jednak od 26 listopada (raport za Q3), nie pojawiły się żadne nowe informacje od spółki. Spadek może być po części reakcją właśnie na ten raport z końcówki listopada, który sam w sobie także nie przyniósł żadnej nowej informacji o etapie rozmów z obligatariuszami i bankami. Duży spadek odnotowano także na papierach ABS Investment serii AIN0421, które spadły o 3,8 proc. Spółka w grudniu nie przekazała żadnej nowej informacji. Spadek kursu mógł być skutkiem dość niskiej płynności na tych obligacjach. Z tego segmentu ceny spadły jeszcze dla papierów wyemitowanych przez GPW. Seria GPW1022 straciła 0,4 proc. i jest notowana obecnie na poziomie 101,9. Również ta spółka nie przekazała żadnych nowych danych finansowych. Niewielki spadek, to prawdopodobnie efekt chęci upłynnienia środków zamrożonych w papierach, co przy najniższym YTM w sektorze poskutkowało spadkiem ceny.

Z kolei za wzrost rentowności w sektorze Inne Usługi, odpowiadał spadek kursu serii BNF0322 o 1,5 proc. Zmiana kursu to prawdopodobnie efekt normalizacji ceny tej serii względem pozostałych obligacji tego emitenta. W listopadzie to właśnie ta seria charakteryzowała się najwyższym kursem. Obecnie notowana jest po 100, co jest poziomem zbliżonym do pozostałych serii tego emitenta (BNF0621 po 99,5 i BNF1221 po 100).

Największy spadek mediany rentowności odnotowano w sektorze Medycyna. Za taką sytuacje odpowiadają dwa czynniki: wzrosty cen notowanych obligacji oraz wykup jednej z serii.

 

Największy wzrost w tym sektorze zanotowano na serii MED0420 wyemitowanych przez Meyra Group. Cena tych obligacji wzrosła o 1,2 proc. do poziomu 99,2. Tym samym odrobiła większość spadków z listopada (wtedy -1,5 proc.). Z racji krótkiego okresu do wykupu (obligacje zapadają w kwietniu 2020 r.), tak niewielki wzrost ceny spowodował duży spadek ZDM – z 10,1 proc. na koniec listopada do 7,2 proc. na koniec grudnia. ZDM spadł jeszcze dla serii PGF1120, której kurs wzrósł o 0,7 proc. m/m do poziomu 99,9. Odpowiadało to za spadek ZDM z 3,4 proc. do 2,7 proc. Kurs wzrósł także dla jednej z dwóch serii obligacji wyemitowanych przez Voxel  – VOX0221. Jednak niewielki wzrost (0,1 proc. m/m) poskutkował spadkiem ZDM jedynie o 0,2p.p. (z 1,8 proc. do 1,6 proc.). Żadna z powyższych spółek nie przekazała istotnych informacji o swojej działalności w grudniu. Dodatkowo spadek ZDM w sektorze Medycyna był wspierany przez wykup serii AHP0622 przez emitenta w dniu 27 grudnia 2019. Seria ta charakteryzowała się drugim najwyższym poziomem ZDM w sektorze na koniec listopada (7,1 proc.).

Kolejny miesiąc z rzędu spadła rentowność na obligacjach Getin Noble Banku. Z 30 notowanych serii kurs wzrósł aż dla 24. Dla czterech spadł i dla dwóch nie zmienił się. Średni wzrost jednej serii wyniósł 3,91 proc. Za zmianą kursów nie stała jednak żadna istotniejsza informacja z banku. Dopiero na początku stycznia pojawiła się informacja, że Getin Noble Bank uruchomił zatwierdzony przez KNF nowy plan naprawy. Po wzrostach z grudnia można sądzić, że ta informacja jest już odzwierciedlona w cenach obligacji tego emitenta. Pytaniem otwartym pozostaje jak zachowają się papiery tego emitenta po rozpoczęciu procedury przymusowej restrukturyzacji PBS przez BFG i w konsekwencji umorzeniu obligacji podporządkowanych tego emitenta (całkowita strata dla inwestorów).

W zestawieniu największych wzrostów notowań na pojedynczych seriach, większość miejsc (aż sześć z dziesięciu) zajęły serię wspomnianego już Getin Noble Banku. Aż trzy z nich zyskały ponad 10 proc. – GNB0724 (12,8 proc.), GNB1223 (12,0 proc.) i GNB0124 (10,4 proc.). Grudzień był też dobrym miesiącem dla posiadaczy obligacji Kredyt Inkaso. Aż trzy z sześciu notowanych serii tego emitenta znalazło się w naszym zestawieniu. Są to serie KRI0322 (9,5 proc.), KRI1020 (7,2 proc.) i KRI1221 (7,1 proc.). Kredyt Inkaso 13 grudnia 2019 roku przydzielił obligacje serii G1 o łącznej wartości nominalnej emisji 31,6 mln zł. Część środków z tej emisji, zgodnie z jej celem, została przeznaczona na częściowy odkup obligacji C1, D1 (KRI0322) i Z. Wzrosty na tych trzech seriach spowodowały także osiągniecie cen na poziomie zbliżonym do pozostałych serii tego emitenta. Podobny charakter miały też wzrosty na serii VI10622 (10,5 proc.) wyemitowanych przez Victoria Dom. Jest to jedna z czterech notowanych obligacji tego emitenta. Przed końcem grudnia była jedyną serią, której cena nie znajdowała się w okolicy 100 proc. wartości nominalnej.

Jeśli chodzi o największe spadki na danej serii, to w naszym zestawieniu widać, że grudzień był dość spokojnym miesiącem. Aż osiem z dziesięciu serii straciło maksymalnie 2,5 proc., a tylko jedna powyżej 5 proc. Największy spadek odnotowano na wspomnianych już wcześniej papierach Europejskiego Centrum Odszkodowań (EUC0420), które straciły 7 proc. w grudniu. Drugie największe spadki odnotowano także na już wspomnianej serii AIN0421 wyemitowanej przez ABS Investment. Pozostałe serie straciły nie więcej niż 2,5 proc., a ich kurs albo oscyluje wokół 100 i ich spadek nie wiąże się z negatywnymi informacjami (ALR0820, BNF0322, RON0220, PRF1220 i BVT0620), albo są to serie, które w ostatnich miesiącach charakteryzują się większymi wahaniami (GNB0824, IDA0820 i GNO1123).

Obroty

Obroty w grudniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 193,59 mln zł, czyli o 25,84 mln zł mniej niż 12-miesięczna średnia. Były również o 18,5 proc. większe niż w listopadzie i o 40 proc. większe niż w grudniu 2018 r. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 4,99 mln zł. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 129,28 mln zł i odpowiadały za 66,8 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach były o 2,5 mln zł niższe i ich udział w obrocie całkowitym wyniósł 77,6 proc. Obrót obligacjami korporacyjnymi odpowiadał za 0,37 proc. wartości wszystkich wyemitowanych obligacji korporacyjnych w grudniu.

Największy obrót wygenerowano na obligacjach PKO BP. Wyniósł aż 19,5 mln zł i został w większości osiągnięty na serii PKO0328 (17,9 mln zł), która jednocześnie wygenerowała największy obrót z pojedynczych serii obligacji. Duży obrót osiągnęła też jedyna seria obligacji wyemitowana przez PZU – PZU0727 – z obrotem równym 14,2 mln zł. Była to druga najpopularniejsza wśród inwestorów seria w grudniu i jednocześnie drugi najpopularniejszy emitent. Kolejne miejsce wśród emitentów należy do Banku Pekao. Obrót na jego papierach osiągnął wartość 11,7 mln zł, a odpowiadały za to dwie serie PEO1027 z obrotem równym 6,6 mln zł (czwarty obrót pośród pojedynczych serii) i PEO0631 z obrotem 5,1 mln zł (piąty obrót na pojedynczej serii).

Zapadalność

W grudniu na osiem zapadających serii obligacji, siedem zostało wykupionych w terminie. Obligacje STA1219 nie zostały wykupione przez emitenta. Była to piąta seria obligacji niewykupiona przez tą spółkę w 2019 roku. O niewykupieniu zarząd poinformował 13 grudnia w raporcie bieżącym, tego samego dnia NWZA po przerwie zmieniło wcześniejszą uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Obecnie zostanie on podwyższony do 2 mln zł (wcześniej 1 mln zł).

Dodatkowo z rynku zniknęły jeszcze trzy serie obligacji, których emitenci zdecydowali się na przedterminowy wykup. Są to serie AHP0622 (wyemitowane przez American Heart of Poland), PCM1220 (Prime Car Management) i VID0621 (Victoria Dom).

W styczniu przypada termin wykupu pięciu serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 318,6 mln zł.

Najwcześniej do wykupu, bo już 5 stycznia 2020 r., przypadały obligacje BVT0120 wyemitowane przez BVT o wartości nominalnej 2 mln zł. Jej kurs na koniec grudnia wyniósł 99,7 proc. nominału. Pięć dni później przypadał termin wykupu obligacji wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny serii PHO0120. Jest to też największa pojedyncza seria, której termin wykupu przypada w pierwszym miesiącu nowego roku (161,5 mln zł). Jej kurs wynosił 100 na koniec grudnia. Na końcówkę drugiego tygodnia stycznia przypada wykup obligacji FMF0120 przez Famur. Wielkość tej emisji wynosiła 108 mln zł i także była notowana po 100 proc. wartości nominału. Z raportów bieżących spółek oraz serwisów informacyjnych wynika, że powyższe trzy serie zostały wykupione przez emitentów w terminie.

Do wykupu pozostały jeszcze dwie serie obligacji. Jedna z nich należy do Florsenu i jej wykup przypada na 29 stycznia 2020 r. Jest to jedna z mniejszych emisji – jej wartości to 10 mln zł. Kurs FLO0120 na koniec grudnia wynosił 105 proc nominału. Ostatnia zapadająca seria, to BBI0220 wyemitowana przez dewelopera BBI Development. Do spłaty będzie miał 37,1 mln zł, a kurs tej serii wynosił równo 100 proc. wartości nominalnej.

Nowe emisje

W grudniu miały miejsce 62 rejestracje nowych obligacji w KDPW o łącznej wartości nominalnej 4443,1 mln zł.

Największą zarejestrowaną emisję przeprowadziła Enea. Jej wartość wyniosła 1 mld zł, a termin wykupu tych obligacji przypada na czerwiec 2024 r.

Dużą emisję przeprowadziły także spółki z grupy kapitałowej Play. Spółka dominująca – Play Communications – zarejestrowała 202 mln zł obligacji w KDPW, z kolei spółka zależna P4 wyemitowała aż 750 mln zł obligacji.

Z obecnych na rynku GPW spółek, obligacje w rejestrze zarejestrowały m.in. Lokum Deweloper (65 mln zł), Kredyt Inkaso (31,6 mln zł) i i2 Development (15 mln zł).

Emisje, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w KDPW przeprowadziły m.in. Ghelamco (3 serie łącznie na 80 mln zł) i Dom Development (50 mln zł). Może to sugerować, że w najbliższym czasie pojawią się one na Catalyst.

Debiuty

W grudniu na Catalyst zadebiutowało pięć nowych serii obligacji o łącznej wartości emisji równej 348 mln zł. Oznacza to, że na rynek wprowadzono 1997 mln zł papierów mniej niż przed miesiącem.

Najwięcej papierów wprowadziła na rynek spółka LPP. Seria LPP1224 jest pierwszą serią obligacji wyemitowanych przez tę spółkę. Łączna wartość emisji wyniosła 300 mln zł, a oprocentowanie wynosi WIBOR 6M powiększony o 1,1 pkt proc. marży. W pierwszym niepełnym miesiącu notowań, obrót na tej serii wyniósł 35 tys. zł, a kurs osiągnął poziom równy 100,48 proc. nominału.

Czwartą serię obligacji wprowadził na Catalyst PKO Bank Hipoteczny. Debiutująca na rynku seria PHO1221 płaci kupon równy WIBOR 3M + 0,6 pkt proc. Łączna wartość emisji wynosi 30 mln zł. W grudniu na tych papierach nie zawarto ani jednej transakcji.

Także czwartą serię na Catalyst wprowadziła Victoria Dom. Seria VID1122 o wartości emisji 10 mln zł, wypłaca kupon równy WIBOR 6M + 5 pkt proc. W grudniu obrót na obligacjach tej serii wyniósł 130 tys. zł, a kurs ukształtował się na poziomie 99,5 proc. nominału i jest zbliżony do poziomu pozostałych serii tego emitenta (VI10622 100, VID0221 100,1, VID0622 100,5).

Najwięcej serii wprowadziła do obrotu spółka AOW Faktoring – AOW0921 i AOW1022. Obydwie serie wypłacają kupon kwartalnie, a jego wysokość wynosi WIBOR 3M powiększony o 5 pkt proc. marży. Wartość emisji krótszej z serii wynosi 5 mln zł, a dłuższej 3 mln zł. Łącznie na Catalyst notowane są trzy serie tego emitenta. W grudniu na serii AOW0921 odnotowano 4 tys. zł obrotu, a kurs wyniósł 100 proc. nominału. Na serii AOW1022 obrót wyniósł 10 tys. zł i kurs także wyniósł 100.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje